W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów TUTAJ


REGULAMIN

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL:https://aukcje.hryniewicz.pl/ (dalej: „Serwis Internetowy”), w szczególności w postaci zapewnienia przez Organizatora dostępu do Konta.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna celem korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym w szczególności założenia Konta i uczestniczenia w Licytacjach za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

§2

Definicje

Pojęcie użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Awaria techniczna – sytuacja, w której z powodu problemów technologicznych lub technicznych związanych z Serwisem Internetowym, część lub wszyscy Użytkownicy w danej chwili nie mogą korzystać z podstawowych funkcji Serwisu Internetowego, w szczególności przeglądać treści Opisów Licytacji i składać Ofert;
 2. Cena wywoławcza – cena początkowa Nieruchomości zaoferowana przez Właściciela Nieruchomości w Opisie Licytacji;
 3. Cena sprzedaży – jest to całkowita cena z tytułu sprzedaży Nieruchomości oraz ewentualnego wyposażenia Nieruchomości do zapłaty przez Kupującego po rozstrzygnięciu Licytacji (wyborze Kupującego);
 4. Chwila Rozpoczęcia Licytacji – chwila, począwszy od której Licytanci mogą składać Oferty w ramach danej Licytacji, następująca po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji Opisu Licytacji w ramach Serwisu Internetowego;
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora obejmująca prowadzony przez Organizatora zbiór zasobów oznaczony przez Użytkownika Loginem i Hasłem, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego. Użytkownik tworzy Konto podając dane wymagane podczas Rejestracji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Konta i może korzystać z Konta poprzez logowanie. Konto umożliwia Użytkownikowi przechowywanie danych dotyczących jego działań w ramach Serwisu Internetowego, w tym w szczególności informacji o Licytacjach, w których uczestniczył Użytkownik i złożonych Ofertach. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na zasadach określonych Regulaminem.
 7. Kupujący – Użytkownik, który złożył najkorzystniejszą Ofertę nabycia Nieruchomości, tj. zaoferował najwyższą Cenę sprzedaży Nieruchomości i wygrał Licytację na warunkach określonych Regulaminem;
 8. Kwota postąpienia – kwota pieniężna, o jaką wzrasta Cena sprzedaży proponowana przez wcześniejszego Licytanta podczas Licytacji;
 9. Licytacja – procedura aukcji elektronicznej, zainicjowana poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu Internetowego Opisu Licytacji, w ramach której Właściciel Nieruchomości zaprasza Licytantów do składania Ofert nabycia Nieruchomości za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Internetowego, prowadząca do wyłonienia najkorzystniejszej Oferty; celem Licytacji jest wyłonienie Kupującego, z którym Właściciel Nieruchomości zawrze Umowę;
 10. Licytant – Użytkownik, który złożył Ofertę nabycia Nieruchomości w ramach danej Licytacji, na warunkach określonych Regulaminem;
 11. Login – nazwa Użytkownika służąca autoryzacji dostępu do Konta, podana przez Użytkownika podczas tworzenia Konta;
 12. Hasło - ciąg znaków służący autoryzacji dostępu do Konta, ustalony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności Hasła i nieudostępniania go osobom trzecim;
 13. Inwestor – Użytkownik będący przedstawicielem Organizatora, podejmujący inicjatywę zmierzającą do zbycia Nieruchomości przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego, w tym w szczególności przygotowujący Opis Licytacji;
 14. Nieruchomość – dana nieruchomości inwestycyjna, będąca przedmiotem Licytacji odbywających się za pośrednictwem Serwisu Internetowego; przedmiotem licytacji mogą być wyłącznie nieruchomości inwestycyjne będące własnością Właścicieli Nieruchomości;
 15. Oferta – oferta zawarcia Umowy (propozycja nabycia Nieruchomości) składana przez Licytantów przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, obejmująca w szczególności Cenę sprzedaży, za jaką Kupujący gotowy jest nabyć Nieruchomość od Właściciela Nieruchomości; mając na uwadze charakter przedmiotu Umów (Nieruchomość), w tym biorąc pod uwagę, że skuteczne zawarcie Umowy wymaga zachowania formy aktu notarialnego, w wyniku złożenia Oferty nie dochodzi do zawarcia Umowy;
 16. Opis Licytacji – propozycja zawarcia Umowy, publikowana przez Organizatora w ramach Serwisu Internetowego i przy wykorzystaniu jego funkcjonalności, obejmująca w szczególności wskazanie Ceny wywoławczej, opisu Nieruchomości, opisu ewentualnego wyposażenia / przynależności będących przedmiotem sprzedaży wraz z Nieruchomością, istotnych warunków Umów (które mają być zawarte w wyniku rozstrzygnięcia Licytacji i wyłonienia Kupującego); Opis Licytacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 17. Organizator – spółka Inwestycje Hryniewicz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-361 Poznań) przy ul. Starołęckiej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000468372, NIP: 7822562207; REGON: 302475643, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, świadcząca usługi drogą elektroniczną w postaci Serwisu Internetowego;
 18. Regulamin – niniejszy dokument;
 19. Rejestracja – procedura zakładania Konta, polegająca w szczególności na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i kliknięciu Zarejestruj się;
 20. Serwis Internetowy – platforma internetowa świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną, znajdująca się pod adresem elektronicznym: https://aukcje.hryniewicz.pl/, umożliwiająca założenie Konta i uczestniczenie w Licytacjach przez Użytkowników;
 21. Umowa – przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości (oraz ewentualnego wyposażenia lub przynależności Nieruchomości), ostateczna (przyrzeczona) umowa sprzedaży Nieruchomości (oraz ewentualnego wyposażenia lub przynależności Nieruchomości) lub warunkowa Umowy sprzedaży Nieruchomości (tj. umowa zawarta pod warunkiem niewykonania przez właściwy organ z prawa pierwokupu Nieruchomości w oznaczonym terminie) (oraz ewentualnego wyposażenia lub przynależności Nieruchomości) zawarta po rozstrzygnięciu Licytacji pomiędzy Kupującym a Właścicielem Nieruchomości, na skutek złożenia przez Kupującego najkorzystniejszej Oferty na warunkach określonych Regulaminem; przedmiotem Umowy może być zarówno Nieruchomość, jak i wyposażenie / przynależności Nieruchomości;
 22. Użytkownik – każda osoba, która uzyskała dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora i funkcjonalności Serwisu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie; Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w poprzednim zdaniu z funkcjonalności Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie osoba umocowana do działania w imieniu i na rzecz tego Użytkownika;
 23. Wadium – określona kwota pieniężna, którą powinien wpłacić każdy Licytant przed wzięciem udziału w danej Licytacji (tj. złożeniem jakiejkolwiek Oferty w ramach danej Licytacji) pod rygorem niedopuszczenia do przedmiotowej Licytacji, jeśli obowiązek wniesienia tej kwoty (wadium) przewiduje Opis Licytacji; skutki wpłaty Wadium określa Regulamin;
 24. Właściciel Nieruchomości – podmiot, który podejmuje inicjatywę zmierzającą do zbycia Nieruchomości przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego będący Organizatorem, Inwestorem, Ekspertem Rynku Lokalnego, podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Inwestora lub innym podmiotem współpracującym z Organizatorem; wystawienie Nieruchomości na Licytację z wykorzystaniem Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem oraz przygotowania Opisu Licytacji na zasadach określonych Regulaminem;
 25. Zadatek – określona kwota pieniężna stanowiąca część Ceny sprzedaży, uiszczana przez Kupującego w wypadku zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości; w/w kwota ma skutek przewidziany w art. 394 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. ustawy – Kodeks cywilny, tj.  ten skutek, że w razie niewykonania umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości przez jedną ze stron, druga ze stron może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a w wypadku Kupującego – może zadąć zapłaty od drugiej strony kwoty dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy przedwstępnej, tj. zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości kwota Zadatku podlega zaliczeniu na poczet Ceny sprzedaży.

 

§3

Warunki rozpoczęcia korzystania z Serwisu Internetowego. Obowiązki Użytkowników

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Serwisu Internetowego oraz usługi Konta Użytkownikom przez Organizatora w ramach Serwisu Internetowego jest nieodpłatna i jest zawierana na czas nieoznaczony, na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator (zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną):
  1. korzystanie z urządzenia multimedialnego (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon) z dostępem do Internetu z klawiaturą umożliwiającą wypełnienie formularzy;
  2. posiadanie adresu i dostęp do poczty elektronicznej;
  3. posiadanie rachunku bankowego;
  4. dostęp do najnowszej wersji przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript, przy czym co najmniej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji 10 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8 i wyższej, Opera w wersji 12.1 i wyższej, Google Chrome w wersji 21 i wyższej, Safari w wersji 6.1 i wyższej, Edge w wersji 12 i wyższej, iOS Safari w wersji 8 i wyższej, Android Browser w wersji 76 i wyższej, Opera Mobile w wersji 12.1 i wyższej, Goocgle Chrome for Android w wersji 76 i wyższej, Mozilla Firefox for Android w wersji 68 i wyższej lub Samsung Internet w wersji 9.2. i wyższej;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz nawiązywanie połączenia telefonicznego z Organizatorem może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 4. W wyniku złożenia Oferty przez Kupującego nie dochodzi do nabycia prawa własności Nieruchomości przez Kupującego. Nabycie prawa własności Nieruchomości przez Kupującego wymaga zawarcia z Właścicielem Nieruchomości Umowy w formie aktu notarialnego.
 5. Regulamin stosuje się do wszystkich Licytacji odbywających się za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Szczegółowe dane dotyczące danej Licytacji (w tym opis Nieruchomości, istotne warunki Umów) określać będzie każdorazowo Opis danej Licytacji.
 6. Istotne warunki Umowy będzie określać każdorazowo Opis danej Licytacji.
 7. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych z funkcjonalności Konta może korzystać wyłącznie osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych, umocowana do działania w imieniu i na rzecz danego podmiotu (Użytkownika) w zakresie czynności dokonywanych przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego.
 8. Warunkiem możliwości przeglądania treści opublikowanych w ramach Serwisu Internetowego, w tym Opisów poszczególnych Licytacji, zapoznawania się z Licytacjami i ich przebiegiem, zamieszczania Opisów Licytacji, uczestniczenia w Licytacjach i składania Ofert jest wcześniejsza Rejestracja i założenie Konta w Serwisie Internetowym.
 9. W celu stworzenia Konta Użytkownik podaje dane wymagane w formularzu Rejestracji, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer konta bankowego oraz swój Login i Hasło oraz określa rodzaj Konta (Kupujący / Sprzedający).
 10. Dane Konta (tj. imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika) oraz właściciela rachunku bankowego podane w formularzu Rejestracji muszą być takie same. W przypadku rozbieżności pomiędzy imieniem i nazwiskiem (nazwą) Użytkownika podanym w formularzu Rejestracji a danymi właściciela (imieniem i nazwiskiem) rachunku bankowego podanego w formularzu Rejestracji, Konto nie będzie podlegać rejestracji (aktywacji).
 11. Dla aktywacji Konta wymagane jest uiszczenie przez Użytkownika – za pośrednictwem rachunku bankowego Użytkownika wskazanego w formularzu Rejestracji – na rachunek bankowy wskazany przy Rejestracji (za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych), jednorazowej zwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 5,00 (słownie: pięć złotych i 00/100) zł. W/w opłata rejestracyjna uiszczana jest celem weryfikacji przez Organizatora prawidłowości danych podanych przez Użytkownika w formularzu Rejestracji i podlega niezwłocznemu zwrotowi Użytkownikowi po w/w weryfikacji, na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w formularzu Rejestracji.
 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu Loginu i Hasła.
 13. Użytkownik może dokonać Rejestracji tylko jednego Konta określonego rodzaju, tj. konta Sprzedającego lub Konta Kupującego.
 14. Każdy Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu Internetowego oraz swojego Konta w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem praw osób trzecich. Niedopuszczalne jest w szczególności:
  1. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta przez tego samego Użytkownika;
  2. uczestniczenie w Licytacji wyłącznie w celu wpłynięcia na wynik Licytacji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami, w tym w szczególności w celu przebicia i podwyższenia dotychczasowej Ceny sprzedaży zaoferowanej przez Licytantów bez zamiaru zawarcia Umowy;
  3. korzystanie przez Użytkownika z Kont innych Użytkowników;
  4. udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom (w tym zarówno osobom posiadającym Konto, jak i nie posiadającym Konta), za wyjątkiem osób fizycznych upoważnionych do korzystania z konta Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o których mowa w ust. 7 powyżej, o ile taka osoba fizyczna jest należycie umocowana przez danego Użytkownika (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną) do działania w jej imieniu;
  5. w przypadku Użytkownik będących przedsiębiorcami, podejmowanie przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności składanie Ofert stanowiących taki czyn;
  6. zamieszczanie w ramach Serwisu Internetowego treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa i interesy Organizatora, innych Użytkowników, osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej), praw do know-how, dobra osobiste, treści dyskryminujących i innych treści bezprawnych;
  7. zamieszczanie w ramach Serwisu Internetowego treści stanowiących niezamówioną informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  8. wysyłanie lub zamieszczanie w ramach Serwisu Internetowego lub z wykorzystaniem Serwisu Internetowego złośliwego oprogramowania (takiego jak np. wirusy) oraz innych aplikacji, które mogłyby doprowadzić do Awarii technicznej, przeciążenia lub innego nieprawidłowego działania Serwisu Internetowego;
  9. podawanie w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych Użytkownika;
  10. podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności służących uzyskaniu dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym w szczególności danych osobowych innych osób korzystających z Serwisu Internetowego.
 15. Treści, o których mowa w ust. 14 lit. e, f, g i h powyżej mogą zostać usunięte przez Organizatora, o czym Organizator powiadomi Użytkownika na adres e-mail wskazany w formularzu Rejestracji.
 16. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta w każdym czasie na zasadach przewidzianych w §12 Regulaminu.
 17. Podczas Rejestracji, jak i późniejszego korzystania z Serwisu Internetowego, Użytkownik zobowiązany jest:
  1. podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą;
  2. na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto;
  3. zapewnić, aby z Konta Użytkownika korzystały wyłącznie osoby umocowane do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika;
  4. korzystać z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminem;
  5. w przypadku zamiaru wzięcia udziału w Licytacji jako Licytant i złożenia Oferty – do wpłaty Wadium na zasadach określonych Regulaminem.
 18. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, w tym wynikających z formularza Rejestracji, po dokonaniu przez niego Rejestracji.

 

§4

Opis Licytacji. Rozpoczęcie Licytacji

 1. Serwis Internetowy stanowi platformę, której celem jest doprowadzenie do zawarcia Umów sprzedaży Nieruchomości będących własnością Właścicieli Nieruchomości. W ramach Serwisu Internetowego nie będą zamieszczane Licytacje (Opisy Licytacji) i ofert dotyczących:
  1. zbycia nieruchomości będących własnością innych podmiotów trzecich, w tym w szczególności Użytkowników;
  2. najmu, wynajmu, oddania w używanie i innych czynności, których celem jest oddanie Nieruchomości w czasowe korzystanie.
 2. Właściciel Nieruchomości przygotowuje projekt Opisu Licytacji i wystawia Ofertę sprzedaży Nieruchomości przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu Internetowego (w szczególności z wykorzystaniem konta Sprzedającego) lub za pośrednictwem Organizatora. Opis Licytacji, przed jego publikacją w Serwisie Internetowym, co do zasady podlega zatwierdzeniu przez Organizatora na zasadach wskazanych Regulaminem. Opis Nieruchomości będących własnością Organizatora sporządza Inwestor lub inna upoważniona przez Organizatora osoba.
 3. Treść Opisu Licytacji przygotowana zgodnie z ust. 2 powyżej powinna:
  1. określać ogół istotnych warunków przyszłej Umowy, w tym w szczególności opis Nieruchomości, w tym opis stanu prawnego i faktycznego Nieruchomości, Cenę wywoławczą, opis ewentualnego wyposażenia / przynależności będących przedmiotem Umowy wraz z Nieruchomością;
  2. być rzetelna, kompletna, powinna odzwierciedlać stan rzeczywisty Nieruchomości oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Nieruchomości, w tym w szczególności co do jej ewentualnych wad fizycznych lub prawnych;
  3. być zgodna z wymogami prawa;
  4. nie naruszać praw i interesów osób trzecich (w tym Użytkowników), w tym praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej), praw do know-how, dóbr osobistych osób trzecich;
  5. nie zawierać treści bezprawnych, dyskryminujących.
 4. Informacje zawarte w treści Opisu Licytacji mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Osoba sporządzająca Opis Licytacji (w szczególności Właściciel Nieruchomości lub Inwestor) nie może zamieszczać w treści Opisu Licytacji treści wykraczających poza jej przedmiot.
 5. Przygotowany zgodnie z ust. 2 powyżej projekt Opisu Licytacji podlega co do zasady zatwierdzeniu przez Organizatora przed jego publikacją w ramach Serwisu Internetowego. Po wprowadzeniu do systemu Serwisu Internetowego Opisu Licytacji lub przekazaniu go Organizatorowi drogą mailową, Organizator weryfikuje przygotowany Opis Licytacji i go zatwierdza lub zwraca się do osoby, która go przygotowała (w szczególności Właściciela Nieruchomości lub Inwestora) o wprowadzenie stosownych poprawek. W wyjątkowych przypadkach Organizator może odstąpić od zatwierdzenia Opisu Licytacji.
 6. Niezależnie od postanowień powyżej, osoba sporządzająca Opis Licytacji (w szczególności Właściciel Nieruchomości lub Inwestor) oświadcza, że w sytuacji, gdy treści publikowane w ramach danej Licytacji, w szczególności w Opisie Licytacji, nie pochodzą od Organizatora, przysługują mu prawa do przedmiotowych treści, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe do wszelkich opisów, tekstów, znaków, oznaczeń, fotografii i innych utworów publikowanych przezeń w ramach Serwisu Internetowego i w Opisie Licytacji oraz jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku osób (o ile zostały one wykorzystane w Opisie Licytacji) - w zakresie niezbędnym do ich opublikowania w ramach Serwisu Internetowego oraz udzielenia Organizatorowi licencji, upoważnień i zgód, o których mowa w §7 Regulaminu.
 7. Po zatwierdzeniu przez Organizatora projektu Opisu Licytacji zgodnie z postanowieniami powyżej jest on publikowany w ramach Serwisu Internetowego. Publikacja Opisu Licytacji następuje niezwłocznie.
 8. Rozpoczęcie Licytacji (Chwila Rozpoczęcia Licytacji) następuje z upływem pełnych 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji Opisu Licytacji w ramach Serwisu Internetowego. W okresie w/w siedmiu dni każdy z Użytkowników może zapoznać się z Opisem Licytacji, ale nie może składać Ofert. Oferty mogą być skutecznie składane po upływie w/w terminu 7 dni.
 9. Opis Licytacji, zamieszczony w ramach Serwisu Internetowego, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.


§5

Warunki uczestnictwa w Licytacji. Wadium.

 1. Wzięcie udziału w Licytacji jako Licytant jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz po łącznym spełnieniu następujących warunków:
  1. aktywacji Konta zgodnie z §3 ust. 11 powyżej;
  2. a dodatkowo w przypadku, gdy przewiduje to Opis Licytacji – również pod warunkiem wpłaty Wadium zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu poniżej.
 2. Opis danej Licytacji może przewidywać obowiązek wniesienia Wadium przez Użytkownika przed przystąpieniem do Licytacji. Wówczas każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Licytacji jest obowiązany do wpłaty tego Wadium Właścicielowi Nieruchomości pod rygorem niedopuszczenia do Licytacji.
 3. Fakt, czy wymagane jest wniesienie Wadium oraz jego wysokość, którą powinien wpłacić Licytant określać będzie każdorazowo Opis Licytacji. 
 4. W przypadkach, gdy wymagane jest wniesienie przez Użytkownika Wadium zgodnie z Opisem Licytacji, wpłata Wadium nastąpi na rachunek bankowy Właściciela Nieruchomości wskazany w Opisie Licytacji. Datą wniesienia Wadium jest wpływ środków na wskazany rachunek bankowy.
 5. W przypadku, gdy Opis Licytacji wymaga wniesienia przez Użytkownika Wadium wpłata Wadium jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do dopuszczenia Uczestnika do udziału w danej Licytacji. Użytkownik, który wówczas nie wpłaci Wadium w wysokości, terminie oraz w sposób określony w Opisie Licytacji, nie zostanie dopuszczony do danej Licytacji, a w przypadku gdy jego Oferta została opublikowana dla danej Licytacji w ramach Serwisu Internetowego – zostanie z niej wykluczony, a jego Oferta zostanie odrzucona.
 6. Właściciel Nieruchomości może w całości zachować wpłacone przez danego Kupującego (tj. Uczestnika wygrywającego Licytację) Wadium jeżeli Kupujący uchyla się od zawarcia Umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.
 7. Kupujący może żądać zapłaty podwójnego Wadium albo naprawienia szkody w sytuacji, gdy Właściciel Nieruchomości uchyla się od zawarcia Umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy dany Licytant nie wygra Licytacji (nie zostanie wyłoniony jako Kupujący) lub mimo wpłacenia Wadium nie bierze udziału w Licytacji (nie składa Oferty w Licytacji), kwota Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Licytanta, na rachunek bankowy wskazany przez Licytanta w formularzu Rejestracji.
 9. W razie unieważnienia Licytacji, Wadium podlega zwrotowi na rzecz wszystkich Licytantów zgodnie z ust. 8 powyżej, który stosuje się.
 10. W przypadku wygrania przez Kupującego Licytacji, wpłacona kwota Wadium polega zaliczeniu odpowiednio na poczet Zadatku lub Ceny sprzedaży (tj. w zależności od rodzaju Umowy, którą Kupujący zdecyduje się zawrzeć zgodnie z §7 ust. 2 Regulaminu). 
 11. Licytant oświadcza, że składając Ofertę jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania Umowy zgodnie ze złożoną przez siebie Ofertą, w szczególności:
  1. w przypadku gdy zawarcie Umowy wymaga uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód, czy zezwoleń Licytant dysonuje taką zgodą i zawarcie Umowy będzie możliwe;
  2. w przypadku gdy zawarcie Umowy wymaga przystąpienia osób trzecich do zawarcia Umowy lub udzielenia przez nie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy przez Kupującego (np. przez współmałżonka Licytanta w sytuacji, gdy Nieruchomość ma być nabyta w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej), Licytant zobowiązuje się i gwarantuje, że w/w osoby przystąpią do zawarcia Umowy i zawarcie Umowy dojdzie do skutku;
  3. jego kondycja finansowa umożliwia mu zawarcie Umowy, w szczególności dysponuje kwotą odpowiednio:
   1. w przypadku woli zawarcia przez Licytanta Umowy, o której mowa w §7 ust. 2 lit. b i c Regulaminu – Ceny sprzedaży;
   2. w przypadku woli zawarcia przez Licytanta Umowy, o której mowa w §7 ust. 2 lit. a Regulaminu – Zadatku oraz gwarantuje, że jego kondycja finansowa pozwala mu na uiszczenie Ceny sprzedaży na rzecz Właściciela Nieruchomości w terminie zawarcia umowy przyrzeczonej wskazanym w Opisie Licytacji;
  4. nie są znane mu jakiekolwiek okoliczności, które w przyszłości (tj. przed zawarciem ostatecznej umowy przenoszącej prawo własności Nieruchomości) mogłyby negatywnie wpłynąć na jego kondycję finansową;
  5. nie są znane mu żadne przeszkody leżące po jego stronie, a uniemożliwiające mu zawarcie Umowy;
  6. nie toczy się ani nie zagraża mu żadne postępowanie, w wyniku którego Umowa mogłaby nie zostać zawarta lub mogłaby nie zostać wykonana.
 12. Kupujący (tj. Licytant, który wygrał Licytację) zobowiązuje się do:
  1. zawarcia Umowy w jednym z trybów wskazanych w §7 ust. 2 Regulaminu w terminie tam wskazanym;
  2. terminowej zapłaty Ceny sprzedaży i pozostałych ustalonych opłat.

§6

Przebieg Licytacji

 1. Użytkownik bierze udział w Licytacji po spełnieniu warunków wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu, poprzez zalogowanie przy użyciu swojego unikatowego Loginu i Hasła oraz złożenie Oferty w danej Licytacji.
 2. Przystępując do Licytacji, Licytant składa Ofertę, w której deklaruje kwotę Ceny sprzedaży, którą gotowy jest uiścić z tytułu nabycia Nieruchomości oraz ewentualnego wyposażenia / przynależności Nieruchomości w wypadku wygranej.
 3. Pierwsza Oferta złożona w ramach danej Licytacji przez pierwszego Licytanta opiewa na kwotę Ceny wywoławczej wskazaną w Opisie Licytacji. Następnie każda kolejna Oferta powinna opiewać na kwotę wyższą o co najmniej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) od poprzedzającej Oferty (złożonej przez poprzedniego Licytanta), tj. minimalna Kwota postąpienia dla każdej Licytacji i w stosunku do każdej poprzedzającej Oferty wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100).
 4. Z chwilą złożenia przez Licytanta Oferty, jego Oferta (wysokość zaoferowanej Ceny sprzedaży Nieruchomości) publikowana jest w ramach Serwisu Internetowego, w zakładce (podstronie) danej Licytacji (w ramach której została przez Licytanta złożona Oferta).
 5. Oferta złożona przez Licytanta wiąże go do czasu złożenia przez innego Licytanta Oferty z wyższą Ceną sprzedaży.
 6. Cena sprzedaży zawarta w Ofercie jest ostateczną ceną do zapłaty przez Kupującego z tytułu zawarcia Umów i może obejmować cenę sprzedaży Nieruchomości oraz cenę sprzedaży wyposażenia / przynależności Nieruchomości. Składniki Ceny sprzedaży oraz dokładny przedmiot Umowy, która ma zostać zawarta, określa każdorazowo Opis Licytacji.
 7. Dana Licytacja kończy się w przypadku upływu pełnych 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia ostatniej Oferty i braku kolejnych postąpień w tym czasie (Chwila Zakończenia Licytacji). Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, który zaproponował do tego czasu najwyższą Cenę sprzedaży.
 8. Kupujący zostanie poinformowany o wygraniu Licytacji na adres e-mail wskazany w formularzu Rejestracji.
 9. Dana Licytacja może zostać odwołana, gdy nie złożono żadnej Oferty w ramach danej Licytacji przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni od Chwili Rozpoczęcia Licytacji w ramach Serwisu Internetowego.
 10. Dana Licytacja może zostać unieważniona gdy Uczestnik lub inna osoba działająca w porozumieniu z Uczestnikiem wpłynęła lub próbuje wpłynąć na wynik Licytacji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

§7

Zawarcie Umowy

 1. Opublikowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego Opisy Licytacji mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy (stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, czy też zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). W wyniku złożenia Oferty przez Kupującego nie dochodzi do nabycia prawa własności Nieruchomości przez Kupującego. Nabycie prawa własności Nieruchomości przez Kupującego wymaga zawarcia z Właścicielem Nieruchomości Umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy Organizator nie jest Właścicielem Nieruchomości nie jest on stroną Umów zawieranych między Kupującym a Właścicielem Nieruchomości, a wszelkie czynności niezbędne do zawarcia tych Umów następują pomiędzy danym Kupującym a Właścicielem Nieruchomości.
 2. Po rozstrzygnięciu Licytacji, Kupujący oraz Właściciel Nieruchomości są obowiązani do zawarcia – w terminie 7 dni od dnia zakończenia Licytacji (wyłonienia Kupującego) - jednej z poniższych Umów:
  1. przedwstępnej Umowy sprzedaży Nieruchomości przewidującej obowiązek zawarcia (ostatecznej) przyrzeczonej Umowy sprzedaży Nieruchomości przez Właściciela Nieruchomości i Kupującego w terminie określonym w Opisie Licytacji oraz obowiązek uiszczenia przez Kupującego Zadatku na poczet Ceny sprzedaży (w wysokości określonej w Opisie Licytacji). Istotne postanowienia Umowy przedwstępnej oraz Umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości określać będzie dla każdej Licytacji Opis Licytacji;
  2. warunkowej Umowy sprzedaży Nieruchomości, tj. umowy sprzedaży Nieruchomości (oraz ewentualnego wyposażenia / przynależności Nieruchomości) zawartej pod warunkiem niewykonania przez właściwy organ przysługującego mu prawa pierwokupu Nieruchomości w oznaczonym terminie;
  3. ostatecznej (przyrzeczonej) Umowę sprzedaży Nieruchomości, w wyniku której dojdzie do nabycia przez Kupującego prawa własności Nieruchomości (oraz ewentualnego wyposażenia / przynależności Nieruchomości). Istotne postanowienia w/w Umowy określać będzie dla każdej Licytacji Opis Licytacji.
 3. Przedmiotem Umów, o których mowa w ust. 2 powyżej może być zarówno Nieruchomość, jak i wyposażenie / przynależności Nieruchomości. Przedmiot Umów określa każdorazowo Opis Licytacji.
 4. Zawarcie jednej z Umów, o których mowa w ust. 2 powyżej powinno nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Licytacji (wyłonienia Kupującego). W przypadku wyboru trybu wskazanego w ust. 2 lit. c powyżej (tj. zamiaru zawarcia przez Kupującego od razu ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości), Kupujący uiści Właścicielowi Nieruchomości pełną Cenę sprzedaży najpóźniej w dacie zawarcia Umowy.
 5. Umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej co do zasady zostaną zawarte przed notariuszem prowadzącym działalność w miejscowości, w której położona jest Nieruchomość, chyba że Opis Licytacji wskazuje odmiennie. Strony zgodnie uzgodnią kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta Umowa oraz termin zawarcia Umowy. Kupujący zobowiązany jest stawić się w w/w miejscu oraz terminie zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Właścicielem Nieruchomości jest Organizator, co do zasady to Organizator pokrywa taksę notarialną związaną z zawarciem Umów, o których mowa w ust. 2 powyżej, chyba że Opis Licytacji stanowi inaczej. W pozostałych przypadkach warunki zapłaty taksy notarialnej określa Opis Licytacji.
 6. W przypadku, gdy do skutecznego zawarcia którejkolwiek z Umów, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie przepisów prawa wymagane jest dopełnienie przez Kupującego jakichkolwiek warunków formalno-prawnych, np. przystąpienie do Umowy przez współmałżonka, uzyskanie stosownych zgód na zawarcie Umowy, czy dostarczenie przez Kupującego jakichkolwiek dokumentów / oświadczeń, Kupujący jest obowiązany dopełnić wszystkie w/w warunki formalno-prawne, w tym zapewnić przystąpienie do zawarcia umowy przez osobę trzecią lub odpowiednio dostarczyć Właścicielowi Nieruchomości (notariuszowi) wszelkie niezbędny zgody, dokumenty i oświadczenia najpóźniej w dacie zawarcia danej Umowy. Brak spełnienia w/w warunków może uniemożliwić zawarcie Umowy.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie informacje, dokumenty, oświadczenia itp. przedłożone lub udostępnione przez niego Właścicielowi Nieruchomości (notariuszowi) w celu zawarcia Umowy będą zgodne z prawdą i aktualne. Podanie nieaktualnych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić zawarcie Umowy.

§8

Prawa własności intelektualnej

 1. Z chwilą wprowadzenia w Serwisie Internetowym jakichkolwiek treści stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej, w tym w szczególności stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (w tym zwłaszcza wszelkich opisów, tekstów, znaków, oznaczeń, fotografii itp.), Użytkownik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z przedmiotowych utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym w szczególności techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową;
  2. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemisja, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania utworów na stronach internetowych;
  3. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, sieci internetowych, sieci teleinformatycznych, sieci multimedialnych, sieci komputerowych, sieci analogowych, sieci kablowych, sieci bezprzewodowych i przewodowych, za pośrednictwem stacji naziemnych, satelit, serwerów itp.

niemniej wyłącznie w zakresie, w jakim powyższe niezbędne jest do opublikowania treści wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego, oraz ich utrzymywania w ramach Serwisu Internetowego, w tym w szczególności do opublikowania i utrzymywania treści Opisu Licytacji oraz innych treści zamieszczanych w ramach danej Licytacji.

 1. W przypadku, gdy to Użytkownik jest twórcą utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyraża on zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do tych utworów i zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w stosunku do Organizatora oraz osób upoważnionych przez Organizatora. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą przedmiotowych utworów, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyskał od twórców w/w utworów upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez Organizatora oraz osoby upoważnione przez Organizatora oraz gwarantuje i zobowiązuje się względem Organizatora oraz osób upoważnionych przez Organizatora, że twórcy nie odwołają w/w upoważnienia.
 2. W przypadku zamieszczenia (opublikowania) przez Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego (w tym w szczególności w ramach Opisu Licytacji) wizerunku jakichkolwiek osób, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w tym celu oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie przez Organizatora tych wizerunków w zakresie i celu, o których mowa w ust. 1 powyżej, który stosuje się odpowiednio.

 

§9

Działanie Serwisu Internetowego

 1. Organizator może przeprowadzać okresowe przerwy techniczne w celu prawidłowego utrzymania i funkcjonowania Serwisu Internetowego (konserwacji Serwisu Internetowego). W miarę możliwości powyższe przerwy będą przeprowadzane w godzinach nocnych.
 2. Wpływ przerw technicznych oraz Awarii technicznych na przebieg poszczególnych Licytacji jest następujący:
  1. Licytacje, których Chwila Zakończenia przypadałaby w trakcie przerwy technicznej lub Awarii technicznej – ulegają przedłużeniu o kolejne 24 (dwadzieścia cztery) godziny, licząc od chwili zakończenia przerwy technicznej / usunięcia Awarii technicznej;
  2. Licytacje, których Chwila Rozpoczęcia przypadałaby w trakcie przerwy technicznej lub Awarii technicznej – Chwila Rozpoczęcia takich Licytacji następuje w chwili zakończenia przerwy technicznej / usunięcia Awarii Technicznej.

 

§10

Reklamacje

 1. Organizator może skontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji adres korespondencyjny;
  2. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji adres e-mail.
 2. Organizator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie wskazanej w ust. 1 powyżej również w imieniu innych Właścicieli Nieruchomości.
 3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi dotyczące Serwisu Internetowego świadczone przez Organizatora na postawie Regulaminu nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane przez Organizatora niezgodnie z Regulaminem, może on złożyć reklamację w formie wskazanej w ust. 4 poniżej.
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na następujący adres e-mail Spółki: inwestycje@hryniewicz.pl lub pisemnej na adres: Inwestycje Hryniewicz.pl sp. z o.o., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań.
 5. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego, Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w ramach Serwisu Internetowego (Login), opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę wystąpienia zgłaszanych uwag oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 6. Organizator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Termin 14 dni na rozpatrzenie Reklamacji biegnie wówczas od dnia uzupełnienia Reklamacji przez Użytkownika.
 7. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Użytkownika składającego Reklamację, a w przypadku wskazania innego adresu w treści Reklamacji – na adres wskazany w treści Reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. W pozostałym zakresie, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność wobec Kupującego regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kupującemu przysługują uprawnienia z rękojmi na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkowników będących konsumentami oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem Użytkownik ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w związku ze sporem konsumenckim, tj. wynikającym z zawartej przez Użytkownika będącego konsumentem Umowy z przedsiębiorcą. Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W szczególności:
  1. Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu (adres strony internetowej podmiotu uprawnionego: https://poznan.wiih.gov.pl/) o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Właścicielem Nieruchomości będącym przedsiębiorcą (art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.
  2. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (adres strony internetowej podmiotu uprawnionego: https://poznan.wiih.gov.pl/index.php/sad-polubowny/; art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.
 2. Formy rozstrzygania sporów, o których mowa w ust. 1 powyżej mają dobrowolny charakter, tj. uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia. Właściciel Nieruchomości będący przedsiębiorcą, w tym w szczególności Organizator nie jest zobowiązany i nie zobowiązuje się do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 3. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika będącego konsumentem nie zostanie uwzględnione, Właściciel Nieruchomości będący przedsiębiorcą złoży oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodzie na udział w takim postępowaniu wraz ze wskazaniem właściwego dla wskazanego powyżej Właściciela Nieruchomości podmiotu uprawnionego lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela Nieruchomości składane jest przez Właściciela Nieruchomości na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Użytkownika będącego konsumentem. Jeżeli przewiduje to regulamin, wszczęcie tego postępowania następuje również na wniosek Właściciela Nieruchomości będącego przedsiębiorcą. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie, czy postępowanie ma służyć umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu lub rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz jego podpis.
 5. Datą wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dzień doręczenia podmiotowi uprawnionemu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Podmiot uprawniony może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadkach wskazanych w regulaminie tego podmiotu.
 7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki Właścicieli Nieruchomości będących przedsiębiorcami są regulowane przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 9. Szczegółowe informacje na temat postępowania Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem powiatowego rzecznika praw konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się prawami konsumentów, inspektoratów Inspekcji Handlowej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. Organizator realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

§12

Zablokowanie Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator może zablokować dostęp Użytkownika do Konta na okres 1 (jednego) miesiąca – pod warunkiem uprzedniego wezwania Użytkownika do zaniechania naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni – z ważnego powodu, tj. (katalog zamknięty) w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności z §3 ust. 14 Regulaminu.
 2. Blokada Konta, o której mowa w ust. 1 powyżej powoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności Konta, w tym w szczególności składania Ofert.
 3. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (i usunąć Konto Użytkownika) ze skutkiem natychmiastowym – pod warunkiem uprzedniego wezwania Użytkownika do zaniechania naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni – z ważnych powodów, tj. (katalog zamknięty):
  1. w przypadku co najmniej dwukrotnej blokady Konta Użytkownika zgodnie z ust. 1 powyżej w ciągu roku kalendarzowego;
  2. w przypadku, gdy mimo zastosowania trybu wskazanego w ust. 1 powyżej Użytkownik po upłynięciu okresu blokady Konta (uruchomieniu Konta po blokadzie) dopuszcza się analogicznego naruszenia w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę blokady Konta zgodnie z ust. 1 powyżej.
 4. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego terminu wypowiedzenia z ważnych powodów, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, tj. (katalog zamknięty):
  1. w przypadku zamiaru zakończenia utrzymywania (wycofania) Serwisu Internetowego;
  2. w przypadku zakończenia działalności przez Organizatora;
  3. w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego nieprzerwanie przez okres 4 (czterech) lat.
 5. Wezwania do zaniechania naruszeń przez Użytkownika oraz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa powyżej Organizator wysyła na adres email podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie i bez podania powodów do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w ramach Serwisu Internetowego opcji Usuń Konto lub wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: inwestycje@hryniewicz.pl. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika nie odnosi skutku względem dotychczas złożonych przez Użytkownika Ofert, które wiążą Użytkownika na zasadach określonych Regulaminem (usługa została w tym zakresie wykonana). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma też wpływu na zawarte dotychczas przez Użytkownika Umowy.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunięcie Konta) powoduje utratę dostępu Użytkownika do danych zapisanych w ramach Konta oraz Serwisu Internetowego. Po usunięciu Konta Użytkownik nie będzie mógł odzyskać żadnych treści i danych Konta.
 8. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunięciu Konta):
  1. logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług w ramach Serwisu Internetowego nie będzie możliwe;
  2. w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego będzie konieczne założenie i aktywacja nowego Konta.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizatora w postaci Serwisu Internetowego, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w postaci Serwisu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiany warunków korzystania z Serwisu Internetowego, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
  2. konieczności aktualizacji danych Organizatora wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiany sposobu korzystania z Serwisu Internetowego związanej z pojawieniem się nowych usług lub funkcjonalności Serwisu Internetowego lub zmiany bądź usunięcia dotychczasowych;
  4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Użytkownika lub wydanie wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkownika;
  5. zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu Internetowego, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 4. Organizator zobowiązuje się opublikować informację o zmianie Regulaminu w ramach Serwisu Internetowego oraz zawiadomić Użytkownika, który założył Konto o zmianie Regulaminu drogą mailową, z odpowiednim wyprzedzeniem, przy czym nie krótszym niż co najmniej 14 (czternaście) dni, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
 5. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Użytkownikowi w sposób opisany w ust. 4 powyżej, a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Zmiany Regulaminu nie dotyczą będących w toku oraz zakończonych Licytacji (co do stosunków wynikających z takich Licytacji stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu sprzed dokonania zmiany).
 7. Organizator, tj. spółka Inwestycje Hryniewicz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-361 Poznań) przy ul. Starołęckiej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000468372, NIP: 7822562207; REGON: 302475643, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi. Dane osobowe podane przez Użytkownika będącego osobą fizyczną Organizator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu i opublikowaną pod adresem internetowym: [https://aukcje.hryniewicz.pl/info/polityka-prywatnosci].
 8. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. w szczególności poprzez:
  1. umożliwienie dostępu do Konta po podaniu Loginu i Hasła,
  2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  3. certyfikat SSL na stronach Serwisu Internetowego, na których podawane są dane osobowe,
  4. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego.
 9. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, w szczególności rozpowszechnieniem, utratą danych lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 10. Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ROZWIĄZANIA UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem)

– Adresat: spółka Inwestycje Hryniewicz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-361 Poznań) przy ul. Starołęckiej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000468372, NIP: 7822562207; REGON: 302475643, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze spółką, w ramach której spółka świadczy usługi na moją/naszą(*) rzecz poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: https://aukcje.hryniewicz.pl/

–Data zawarcia umowy:

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.